Plan połączenia spółek kapitałowych:

TAX4U SP. Z O.O.

oraz

SPARTAN SP. Z O.O.

WP WARSAW PROPERTIES SP. Z O.O.

SCIENCE CONNECT SP. Z O.O.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2019 roku

Wprowadzenie

Zarządy łączących się spółek:

- TAX4U SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie , al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643012, (Spółka Przejmująca),

oraz

- SPARTAN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie , al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301649, (Spółka Przejmowana 1),

- WP WARSAW PROPERTIES SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie , al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421149, (Spółka Przejmowana 2),

- SCIENCE CONNECT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618217, (Spółka Przejmowana 3),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”

a Spółkę Przejmowaną 1, Spółkę Przejmowaną 2, Spółkę Przejmowaną 3, dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”,

w dniu 18 grudnia 2018 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połącznia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi

  1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia TAX4U sp. z o.o. – jako Spółki Przejmującej z SPARATAN sp. z o.o., WP WARSAW PROPERTIES sp. z o.o., SCIENCE CONNECT sp. z o.o. – jako Spółkami Przejmowanymi.

  2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Jako że Spółka Przejmująca posiada każdorazowo 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

  3. W związku z planowanym połączeniem w akcie założycielskim Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian. Stosownie do art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej.

  4. Jako że Spółki Przejmowane nie przyznały szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw ani korzyści jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub innym osobom.

  5. Zarządy Spółek Przejmowanych nie przewidują żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu ( w tym dla wspólników lub akcjonariuszy łączących się spółek). W Spółkach Przejmowanych nie występują osoby szczególnie uprawnione.

  6. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, do którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Pełen tekst wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu w/w Spółek;

Załącznik nr 2
Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 31 marca 2019 r.;

Załącznik nr 3
Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone do celów połączenia na dzień 31 marca 2019 r.;

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019 r.